Shri Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir Sr. Sec. School, Punjabi Bagh>
VB Logo

Shri Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir Sr. Sec. School

Road No. 70, West Punjabi Bagh, New Delhi-110026

Ph: 011-25223255, 25224260, Email: shrisbmpbagh@gmail.com

School Leaving Certificate

Name of Student Class SLC No.
Karan IX B 86657
Himanshu V B 95576
Karan IX B 86657
Himanshu V B 95576
Karan IX B 86657
Himanshu V B 95576
Karan IX B 86657
Himanshu V B 95576
Karan IX B 86657
Himanshu V B 95576
Karan IX B 86657
Himanshu V B 95576
Karan IX B 86657
Himanshu V B 95576